Diensten

VvE Partner geeft u de mogelijkheid uw dienstenpakket zelf samen te stellen. Er is sprake van een basispakket Zilver (VvE tot 5 appartementen of mandeligheid), Goud (op maat gemaakt om de VvE te ontzorgen) en Platinum (All-in). Het basispakket Goud vormt al een compleet geheel. Mocht dit voor uw vereniging van eigenaren niet afdoende zijn, dan kunt u dit aanvullen met de door ons aangeboden, aanvullende diensten. Onderstaand vindt u een overzicht waarin specifiek staat omschreven waaruit het dienstenpakket Goud bestaat

Overzicht basisdiensten

Verenigingsbeheer

V.b.1    Agenda en aanwezigheid algemene ledenvergadering
V.b.2    Agenda en aanwezigheid bestuursvergadering
V.b.3    Notulen algemene ledenvergadering
V.b.4    Verzending gebruikelijke stukken algemene ledenvergadering
V.b.5    Vergoeding en declaraties bestuurs- en commissieleden
V.b.6    Web-portal (Twinq)

Administratief beheer

A.b.1    Verwerking dagafschriften
A.b.2    Prolongatie en incasso
A.b.3    Afsluiting van het maandelijkse incassotijdvak
A.b.4    Herinneringen/aanmaningen
A.b.5    Overdracht vordering aan deurwaarder/incassobureau
A.b.6    Inkomende facturen
A.b.7    Doorbelasting van kosten
A.b.8    Wijziging voorschotbijdrage
A.b.9    Behandeling post
A.b.10  Archivering

Financieel beheer

F.b.1    Begroting
F.b.2    Actualiseren van de liquiditeitsprognose
F.b.3    Jaarrekening
F.b.4    Controle door de kascommissie
F.b.5    Saldibalans over eerste halfjaar
F.b.6    Bevoegdheid tot het verrichten van betalingen
F.b.7    Elektronische betalingen
F.b.8    Afroming liquide middelen
F.b.9    Controle afrekening kleine kas

Technisch beheer

T.b.1    24-uurs service onderhoud
T.b.2    Afhandeling onderhoudsklachten

Overzicht aanvullende diensten

Verenigingsbeheer

V.a.1    Extra algemene ledenvergadering
V.a.2    Notulen extra algemene ledenvergadering
V.a.3    Extra bestuursvergadering
V.a.4    Notulen extra bestuursvergadering
V.a.5    Wijziging reglement
V.a.6    Naleving van de reglementen
V.a.7    Overige diensten
V.a.8    Vergoeding van portokosten

Administratief beheer

A.a.1    Opstarten VvE, afsluiten contracten enz.
A.a.2    Wijzigingen van bestaande contracten
A.a.3    Afsluiten nieuwe contracten
A.a.4    Opzeggen van contracten
A.a.5    Opdrachten aan derden
A.a.6    Ingebrekestelling van derden
A.a.7    Opdracht adviseur niet zijnde technisch
A.a.8    Mutatie ledenbestand
A.a.9    Mutatie bewonersbestand
A.a.10  Facturering en incasso overige vorderingen
A.a.11  Afrekening water-, stook- en servicekosten
A.a.12  Wijziging inschrijving KvK
A.a.13  Mailing e.d. anders dan gebruikelijke stukken
A.a.14  Incasseren van een extra bijdrage
A.a.15  Administratiekosten niet VvE gerelateerd
A.a.16  Afrekening individuele stookkosten

Financieel beheer

F.a.1    Opstellen liquiditeitsprognose
F.a.2    Accountantsverklaring
F.a.3    Advies financiële positie
F.a.4    Verstrekken extra tussentijds financieel overzicht

Technisch beheer

T.a.1    Uitgebreide bouwk./technische inventarisatie (MJOP)
T.a.2    Jaarlijkse bijstelling van de onderhoudsstaat
T.a.3    Begeleiding uitvoering planmatig onderhoud
T.a.4    Uitvoeren van vooronderzoek
T.a.5    Toezicht op de uitvoering van onderhoudscontracten
T.a.6    Behandeling van schadegevallen tot € 1.000,00
T.a.7    Behandeling van schadegevallen boven € 1.000,00
T.a.8    Behandeling van garantie-aanspraken
T.a.9    Aanvraag offertes

Bij het dienstenoverzicht hoort ook een lijst met een uitgebreide omschrijving per artikel. Deze heeft onder meer als functie om een nadere toelichting op de diensten te geven. Deze is op verzoek op te vragen bij VvE Partner.